FicheiroTipoTamanhoModificado
treinosLivresMiniMoto1Voltas.pdf application/pdf 58050 Mon, 02 May 2016 20:56:04 +0100
ClassificacaoSuperMoto2Voltas.pdf application/pdf 59793 Mon, 02 May 2016 20:55:55 +0100
CorridaMiniMotoVoltas.pdf application/pdf 58472 Mon, 02 May 2016 20:55:57 +0100
Manga2SuperMotoVoltas.pdf application/pdf 60946 Mon, 02 May 2016 20:56:01 +0100
treinosLivresSuperMoto1Voltas.pdf application/pdf 58210 Mon, 02 May 2016 20:56:09 +0100
treinosLivresSuperMoto2.pdf application/pdf 60783 Mon, 02 May 2016 20:56:10 +0100
treinosLivresSuperMoto2Voltas.pdf application/pdf 59955 Mon, 02 May 2016 20:56:12 +0100
Manga2SuperMoto.pdf application/pdf 61626 Mon, 02 May 2016 20:56:00 +0100
ClassificacaoSuperMoto1Voltas.pdf application/pdf 60587 Mon, 02 May 2016 20:55:52 +0100
treinosLivresMiniMoto2.pdf application/pdf 59990 Mon, 02 May 2016 20:56:05 +0100
ClassificacaoSuperMoto2.pdf application/pdf 60977 Mon, 02 May 2016 20:55:53 +0100
treinosLivresSuperMoto1.pdf application/pdf 56163 Mon, 02 May 2016 20:56:08 +0100
ClassificacaoMiniMotoVoltas.pdf application/pdf 57933 Mon, 02 May 2016 20:55:50 +0100
Manga1SuperMotoVoltas.pdf application/pdf 60983 Mon, 02 May 2016 20:55:59 +0100
treinosLivresMiniMoto1.pdf application/pdf 60026 Mon, 02 May 2016 20:56:03 +0100
CorridaMiniMoto.pdf application/pdf 60796 Mon, 02 May 2016 20:55:56 +0100
treinosLivresMiniMoto2Voltas.pdf application/pdf 57450 Mon, 02 May 2016 20:56:06 +0100
RESULTADOS_SUPERMOTO_PTG_2016.zip application/zip 744544 Mon, 02 May 2016 20:56:34 +0100
ClassificacaoSuperMoto1.pdf application/pdf 61365 Mon, 02 May 2016 20:55:51 +0100
Manga1SuperMoto.pdf application/pdf 61594 Mon, 02 May 2016 20:55:58 +0100
ClassificacaoMiniMoto.pdf application/pdf 60442 Mon, 02 May 2016 20:55:49 +0100